Doprava po celé ČR zdarma

Zákaznická linka

604 22 88 55

PO-ČT 7:30 - 16:00, PÁ 7:30 - 15:00

Zadejte PSČ a získáte lepší ceny pro váš region

Od roku 2009 platí zákon, podle něhož je za stav chodníků odpovědný majitel, tedy většinou obce a města. Údržba chodníku v zimě tak spadá na jejich bedra. Ty jsou tím pádem zodpovědné například za to, když se na této pozemní komunikaci někdo zraní. 

Za škody resp. například zranění vzniklé v důsledku neschůdnosti chodníku, odpovídá majitel chodníku. Ve většině případů se toto riziko týká obcí jako vlastníků pozemních komunikací včetně chodníků, vyjma zranění způsobené například pádem sněhu ze střechy, kdy je nadále odpovědný vlastník nemovitosti.

 

Co na údržbu chodníků říká zákon?

NOVÉ ZNĚNÍ § 27 zákona č. 13/1997 Sb., nyní konkrétně v odstavci č. 2- 4 uvádí:

(2) Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti silnic, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

(3) Vlastník místní komunikace odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

(4) Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá podle obecných právních předpisů vlastníkům sousedních nemovitostí za škody, které jim vznikly v důsledku stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto komunikací; neodpovídá však za škody vzniklé vlastníkům sousedních nemovitostí v důsledku provozu na těchto pozemních komunikacích.

 

Jak vyplývá ze zákona, vlastník chodníku může nicméně prokázat, že nebylo možné odpovídající stav chodníku zajistit, například kvůli nenadálé sněhové kalamitě.

Problematikou se zabýval i Ústavní soud, který v roce 2011 rozhodl, že „závadami ve schůdnosti pozemní komunikace se rozumí natolik významné změny (zhoršení) schůdnosti komunikace, že chodec ani při obezřetné chůzi respektující stav komunikace či důsledky povětrnostních vlivů nemůže jejich výskyt předpokládat a účinně na ně reagovat“. Z toho vyplývá, že chodec, který se po chodníku pohybuje způsobem, který nebere v potaz jeho stav, nemá na úhrady škody nárok. Neznamená to, že obce coby vlastníci nemusí komunikace uklízet, ale že i například chodci jsou zodpovědní za své chování a měli by jej přizpůsobit okamžitému stavu komunikace, stejně jako řidiči musí přizpůsobit jízdu stavu vozovky. 

Zdroj: Freepik

Obce nemusí udržovat všechny své chodníky

Obce s novou úpravou nesouhlasí a argumentují, že v místních rozpočtech nemají dostatek prostředků na zimní údržbu všech chodníků.

Ze zákona však současně vyplývá, že obec nemusí udržovat v dokonalém stavu všechny chodníky nebo silnice ve svém katastru, protože zákon o pozemních komunikacích umožňuje předem vymezit úseky místních komunikací a chodníků, kterých se to netýká. Například proto, že jsou jen minimálně využívané. Musí však zveřejnit jejich seznam a označit je například tabulkou: „tento chodník se v zimě neudržuje“. Obce zároveň mohou určit, jakým způsobem odstraňovat problémy vzniklé například kvůli náledí nebo napadanému sněhu.

Kdo je zodpovědný za rampouchy nebo sníh padající ze střechy?

Pokud člověka na chodníku zraní uvolněný rampouch nebo sníh padající ze střechy, je třeba se kvůli vzniklé škodě obrátit na majitele nemovitosti, nikoli na obce – tuto povinnost ukládá § 415 občanského zákoníku, podle nějž je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí

Majitelé domů se mohou pro tyto případy chránit pojištěním odpovědnosti, přičemž sjednat si ho mohou i nájemci nebo správci nemovitostí. Jde například o doplňkové pojištění k pojištění staveb a je předem dobré zajímat se o to, co všechno a v jakém rozsahu kryje.  

Jak postupovat v případě zranění na zledovatělém chodníku?

Zraněný nebo poškozený člověk by se měl obrátit na majitele chodníku a poslat například na odbor správy městského majetku oficiálně písemné oznámení o úraze, v němž popíše místo a čas nehody a přiloží lékařskou zprávu. Dobré je, když může nehodu doložit svědectvím, ideálně rovněž písemným, případně fotodokumentací, protože důkazní břemeno leží na něm. Pokud byl zraněn padajícím sněhem nebo rampouchy, nebo mu sníh ze střechy poškodil například auto, musí se obrátit na vlastníka domu.

Poškozený člověk může mít v případě prokázání odpovědnosti za škodu nárok na úhradu následujících výdajů:

  • bolestné;
  • náhrada za ztrátu výdělku nebo příjmu;
  • náhradu léčebných výdajů, jako jsou regulační poplatky nebo výdaje spojené s rehabilitací, či nákup zdravotních pomůcek;
  • náhrada za ztížené společenské uplatnění v případě trvalých následků.

Doporučení pro majitele chodníku nebo domu

Lze jen doporučit pojištění pro případ podobných událostí pojištěn, přičemž pojistit se může i firma, kterou si majitelé najali na zimní údržbu chodníku, údržbu komunikací nebo nemovitostí. V tom případě je potřeba kontaktovat pojišťovnu co nejdříve a škodu nahlásit.

Je rovněž pravda, že ne každé zranění povede k nutnosti vyplatit odškodnění, protože nevznikne odpovědnost za škodu – prokáže se například, že úraz se stavem komunikace nesouvisel nebo že komunikace byla v naprostém pořádku.

Pokud nemá obec nebo majitel domu pojištění, je potřeba každý případ posuzovat individuálně. Když nezbude než zodpovědnost uznat, musí škodu zaplatit ze svých prostředků. V takovém případě se může vyřizování záležitosti vléci poměrně dlouho, přičemž nárok na úhradu výdajů spojených s úrazem trvá deset let, u škody například na automobilu tři roky.

Je pochopitelně lepší podobným nepříjemnostem předcházet tím, že majitelé chodníků zajistí jejich údržbu. Zejména se jedná o odklízení napadaného sněhu a v mrazivých dnech také o ošetření chodníků formou posypu, kterým lze předejít uklouznutí a zranění chodců. Nejrozšířenější prostředkem pro ochranu chodníků proti vzniku náledí je posypová sůl, nicméně v posledních letech jsou stále populárnější její ekologické alternativy.

Údržba chodníků v zahraničí

V mnoha zemích včetně sousedního Německa či Rakouska, ale také v USA, Švýcarsku či ve Francii zodpovídají za stav chodníku vlastníci nemovitostí, s nimiž přímo sousedí a jsou tím pádem zodpovědní i za škody, které mohou vzniknout kvůli jejich neudržování. Vlastníci domů musí chodníky čistit a udržovat průchozí.

Udržujte chodník před svým domem

Předkladatelům zákona v žádném případě nešlo o to, aby lidé přestali o přilehlé chodníky pečovat. Záměrem nové zákonné úpravy je především legislativní narovnání vztahu vlastnictví a související odpovědnosti. Odklízení sněhu z chodníku před vlastní nemovitostí je zvykem, který se táhne už po staletí. Tak proč jej ničit? Pokud jste doposud o chodník před vaším domovem pečovali sami, pokračujte v tom i nadále. Je to důkazem jakési existující sousedské sounáležitosti, kterou není třeba upravovat právními předpisy. A navíc tím pomůžete své obci ušetřit peníze, které mohou najít užitečnější uplatnění.

Posypový materiál z naší nabídky

storage/files/sources/images/products/p89_01_summary.jpg
od 7 630 Kč vč. DPH a dopravy

Přihlášení zákazníka


Registrovat se Zapomenuté heslo
Zavřít Přihlásit
Probíhá načítání polohy ...
Aplikuje se kupón ...